avatar

Knopo4ka

Юлия

12.04 6.72
avatar 7.34 2.70
avatar

Rakyshka

Татьяна

3.17 1.26
avatar

Inogda

Анна

3.28 1.22
avatar

SerGun

Сергей

2.54 0.95
avatar 2.18 0.80
avatar 0.93 0.78
avatar 1.55 0.58
avatar

Eriden

Мария

0.37 0.56
avatar 0.00 0.47
avatar

Kuklyandiya

T.Grig

0.00 0.47
avatar 1.20 0.46
avatar

Lisyono4ek

Олеся

1.14 0.45
avatar

Lad

0.99 0.39
avatar

Lenusya

Елена

0.94 0.35